Check prijzen en beschikbaarheid
Boek Online

Algemene reis- en betalingsvoorwaarden 2016

Chalets, maisonnets, safaritenten en camping

1. Betaling

a) De aanbetaling bedraagt 35% van de huursom, de borg en de toeristenbelasting. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na datum van dagtekening van de reserveringsbevestiging te zijn overgemaakt op ABN/AMRO rekeningnummer NL75 ABNA 058.67.55.314

( IBAN: NL75ABNA0586755314 / BIC ABNANL2A) t.n.v. EURL LE MIALARET te Gorinchem.

b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 60 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

c) Bij reservering binnen 60 dagen voor aankomst dient de gehele reissom per spoedboeking te worden overgemaakt.

d) Domaine de Mialaret heeft het recht boekingen te annuleren indien de aanbetaling en/of het restant van de reissom niet tijdig zijn voldaan.

De daaruit voortvloeiende annuleringskosten worden bij degene die heeft gereserveerd in rekening gebracht (zie annuleringsvoorwaarden). Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van degene die heeft gereserveerd (incl. de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de betalingsdatum zoals vermeld op de reserveringsbevestiging).

Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd vindt geen restitutie van de huursom plaats.

2. Wijzigingen in reserveringen

a) De gereserveerde periode kan tot twee weken na de op de reserveringsbevestiging vermelde datum kosteloos gewijzigd worden, mits hieraan voldaan kan worden.

b) Voor de wijzigingen die na die tijd worden aangebracht, worden € 25,- wijzigingskosten in rekening gebracht.

c) Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

d) Indien gewenst en mogelijk kan de gereserveerde periode tijdens de vakantie worden verlengd of kan andere accommodatie tegen brochureprijzen worden gereserveerd. De kosten hiervoor dienen ter plaatse te worden afgerekend.

3. Borg

a) Per gehuurde verblijfsaccommodatie is een borgsom van € 150,- verschuldigd..

b) Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van Domaine de Mialaret worden direct verrekend met de betaalde borgsom, onverminderd de verplichting tot vergoeding van het bedrag dat de borgsom te boven gaat.

c) Indien tijdens de eindcontrole blijkt dat de gehuurde accommodatie niet schoon en netjes wordt achtergelaten worden de extra kosten voor complete schoonmaak door Domaine de Mialaret in mindering gebracht op de door u betaalde borgsom.

d) Uw borgsom wordt zo spoedig mogelijk teruggestort na uw vertrek, echter binnen 1 maand.

5. Huurperiodes

a) Chalets, Maisonets en Safari Lodge tenten: Aankomst- en vertrekdag zelf te bepalen.

b) In het midden en hoogseizoen minimale huurperiode 7 nachten.

c) Camping: open 04/04 – 17/10 minimum aantal overnachtingen in het midden en hoogseizoen: 3. Aankomst- en vertrekdag zelf te bepalen.

6. Aankomst- en vertrektijden

a) De chalets, maisonnets en Safari Lodge tenten : Aankomst : vanaf 16.00 uur, vertrek uiterlijk om 10.30 uur.

b) Camping: aankomst dagelijks vanaf 12.00 uur, vertrek van schoon achtergelaten staanplaats voor 12.00 uur.

7. Annuleringsvoorwaarden

a) Kosteloos annuleren is mogelijk tot 16 weken voor aankomstdatum. Annuleringen kunnen telefonisch worden gemeld, maar dienen schriftelijk te worden bevestigd. De ontvangstdatum geldt als annuleringsdatum. De reeds betaalde reissom wordt dan onder aftrek van de administratiekosten terugbetaald.

b) Bij annulering tussen 12 en 8 weken voor aankomst wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.

c) Bij annulering tussen 8 weken en 14 dagen voor aankomst wordt 90% van de reissom in rekening gebracht.

d) Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst wordt de volledige reissom in rekening gebracht.

8. Reis- en annuleringsverzekering

Het verdient aanbeveling een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

9. Aansprakelijkheid

a) Wanneer Domaine de Mialaret aansprakelijk is voor geleden schade zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn overeenkomstig ter zake geldende internationale verdragen. Beperkt zijn de volgende aansprakelijkheden:

• Voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering;

• Voor schade voor derving van reisgenot tot ten hoogste 30% van de reissom;

• Voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de aanmelder tot ten hoogste driemaal de reissom;

b) Deelname aan sport- en spelactiviteiten is geheel voor risico van de deelnemer zelf.

10. Klachten

a) Indien zich onverhoopt klachten voordoen dienen deze ter plaatse direct na bemerking gemeld te worden aan de receptiemedewerkers van Domaine de Mialaret. Aan wensen van gasten wordt getracht zoveel mogelijk te voldoen. Garanties kunnen echter niet gegeven worden.

11. Algemeen

a) Tegen kennelijke fouten op onze internetsite, de brochure of tarievenlijst is bezwaar niet ontvankelijk.

b) Reserveringen zijn rechtsgeldig indien Domaine de Mialaret de naam, de voorletters en geboortedatum van de opdrachtgever die tot het reisgezelschap behoort, kan overleggen als bewijs van reservering.

c) Het aantal personen dat overnacht in huurtenten, chalets en maisonnets en op gereserveerde staanplaatsen dient conform de reservering te zijn.